Robek

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund ROBEK

dr Mateusz Tutak

Wykładowca na Wydziale Teologicznym ( Sekcja Teologii Pastoralnej )

Czytaj dalej

Jak pomagać człowiekowi?

ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund ROBEK SAC

Czytaj dalej

Aspekty duchowe w apostolstwie świeckich

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Wierni świeccy w pewnym sensie zajmują pozycję centralną w Kościele: stan zakonny modli się za laikat i ofiaruje Bogu owoce jego pracy, natomiast hierarchia wychowuje go do dojrzałej wiary i podtrzymuje go w niej.

Czytaj dalej

Dramat ludzki w świetle teologii pastoralnej

Ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Działalność pastoralna Kościoła domaga się solidnych fundamentów teoretycznych, których zbudowanie jest podstawowym zadaniem teologii pastoralnej. Naturalnym jej źródłem jest Objawienie i tradycja Ludu Bożego z całym jego bogactwem i wielorakością wiedzy i kultur połączonych jednością wiary.[1 ] Już Galileusz nauczał, że „Pismo Święte i przyroda pochodzą od Słowa Bożego. Pierwsze jako podyktowane przez Ducha Świętego, druga zaś jako wierna wykonawczyni nakazów Bożych”[2 ], dlatego prawda wiary i prawda nauki nie mogą nigdy pozostawać z sobą w sprzeczności. Ta myśl zawarta jest też w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: „badanie metodyczne we wszelkich badaniach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je (…) z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga”.[3 ]

Czytaj dalej

Maryja - Matka Miłości Miłosiernej

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Soborowa konstytucja dogmatyczna nazywa Maryję Sanktuarium Ducha Świętego. Paweł VI, dla podkreślenia znaczenia Maryi Kościele, przywrócił nazwę uroczystości z 25 marca - Zwiastowanie Pańskie. Nazwa ta podkreśla szczególną rolę Maryi w historii zbawienia. Człowiek jest „siedzibą” Boga, jako Jego dom. Człowiek jako dom Boga jest w stanie łaski. Maryja jest więc pierwszą ludzką świątynią Boga. Ona pokazała innym ludziom drogę do świętości. Poza określeniem „świątynia” używa się w stosunku do Maryi również terminu „sanktuarium”. To pojecie oznacza świętą część świątyni. Maryja jest obecnie określana typem Kościoła, jako świątynia żywa, miejsce Ducha Świętego, gdzie Jego zamieszkanie daje początek Chrystusowi.[1]

Czytaj dalej

Ks. Adam Jaczewski: Religijność a duszpasterstwo w aglomeracji wielkomiejskiej na przykładzie parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie. Studium socjologiczno-pastoralne

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Badania dotyczące religijności odkrywają nieznane dotąd obszary duszpasterskiej posługi Kościoła w Polsce. Chodzi przede wszystkim o ukazanie szans i zagrożeń w sferze religijnej, związanych z dokonującymi się w Polsce przekształceniami ustrojowymi, a także przemianami społeczno-kulturowymi. Teologia pastoralna powinna wypracować takie wzorce działań, aby te przeobrażenia przyniosły dobre owoce w duszpasterstwie (s. 19). Socjologiczny obraz religijności pokazuje duszpasterzom ludzkie aspekty przynależności do Kościoła, a jednocześnie pozwala zrozumieć niektóre trudności związane z duszpasterską posługą w parafiach polskich. Temat rozprawy doktorskiej, podjęty przez ks. Adama Jaczewskiego, dotyczy relacji między religijnością a duszpasterstwem w parafii wielkomiejskiej w Warszawie. Autor formułuje wstępne założenie, że duszpasterstwo parafialne wpływa na religijność członków parafii i szerszej społeczności, w której parafia działa (s. 18).

Czytaj dalej

Duszpasterstwo rodzin

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

„Obecne czasy, naznaczone silną presją kultury laickiej i materializmu praktycznego, wymagają od kapłanów pogłębienia swej tożsamości kapłańskiej. Muszą w tym celu podjąć trud stałej formacji, która pozwoli im żyć pełnią swego powołania. Wielkiego znaczenia nabiera w tym względzie wspólnotowy wymiar życia kapłanów. Kapłan w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje oparcia we wspólnocie prezbiterium parafii, dekanatu i diecezji. Budowanie autentycznej wspólnoty kapłańskiej, opartej na braterstwie sakramentalnym, stanowi dzisiaj jedno z podstawowych zadań Biskupów i samych kapłanów.”

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach