Publikacje

Jak pomagać człowiekowi?

ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund ROBEK SAC

Czytaj dalej

Aspekty duchowe w apostolstwie świeckich

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Wierni świeccy w pewnym sensie zajmują pozycję centralną w Kościele: stan zakonny modli się za laikat i ofiaruje Bogu owoce jego pracy, natomiast hierarchia wychowuje go do dojrzałej wiary i podtrzymuje go w niej.

Czytaj dalej

Prwa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II - Wolność religijna

ks. mgr Tomasz Zmarzły

Na czele osób angażujących się na rzecz godności każdego człowieka i jego nienaruszalnych praw, zaliczyć należy Jana Pawła II. Od momentu objęcia Stolicy Piotrowej, starał się Ojciec Święty nieustannie głosić wszystkim Ewangelię i prawdę o wyjątkowej godności każdego człowieka jako „obrazu Boga” oraz o jego prawach, w które został wyposażony przez swojego Stwór­cę. W swoich licznych dokumentach, niezliczonych mowach i kazaniach podczas podróży apostolskich przez różne kraje i kontynenty jego wszystkie myśli i zamierzenia skiero­wane były na to, aby ukazać pierwotny związek pomiędzy wiarą chrześcijańską, godnością człowieka i prawami człowieka. Rdzeniem jego nauczania w pierwszym rzędzie było ogólnie obowiązujące powiązanie praw człowieka i jego samej godności osobowej. Nie oznacza to, że refleksji o godności człowieka brakowało u Piusa XII, Jana XXIII lub Pawła VI, jednakże u Jana Pawła II powiązanie to uzyskuje szczególna wagę.

Czytaj dalej

Nowa Ewangelizacja w działalności pastoralnej

ks. prof. USKW dr hab. Jan Przybyłowski

Nowa ewangelizacja ma swoje źródło w aktualnej rzeczywistości Kościoła. Żeby zrozumieć istotę nowej ewangelizacji trzeba najpierw określić współczesną działalność pastoralną Kościoła, ale też odwołać się do tradycji apostolskiej.

Czytaj dalej

Dramat ludzki w świetle teologii pastoralnej

Ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Działalność pastoralna Kościoła domaga się solidnych fundamentów teoretycznych, których zbudowanie jest podstawowym zadaniem teologii pastoralnej. Naturalnym jej źródłem jest Objawienie i tradycja Ludu Bożego z całym jego bogactwem i wielorakością wiedzy i kultur połączonych jednością wiary.[1 ] Już Galileusz nauczał, że „Pismo Święte i przyroda pochodzą od Słowa Bożego. Pierwsze jako podyktowane przez Ducha Świętego, druga zaś jako wierna wykonawczyni nakazów Bożych”[2 ], dlatego prawda wiary i prawda nauki nie mogą nigdy pozostawać z sobą w sprzeczności. Ta myśl zawarta jest też w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: „badanie metodyczne we wszelkich badaniach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je (…) z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga”.[3 ]

Czytaj dalej

Maryja - Matka Miłości Miłosiernej

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Soborowa konstytucja dogmatyczna nazywa Maryję Sanktuarium Ducha Świętego. Paweł VI, dla podkreślenia znaczenia Maryi Kościele, przywrócił nazwę uroczystości z 25 marca - Zwiastowanie Pańskie. Nazwa ta podkreśla szczególną rolę Maryi w historii zbawienia. Człowiek jest „siedzibą” Boga, jako Jego dom. Człowiek jako dom Boga jest w stanie łaski. Maryja jest więc pierwszą ludzką świątynią Boga. Ona pokazała innym ludziom drogę do świętości. Poza określeniem „świątynia” używa się w stosunku do Maryi również terminu „sanktuarium”. To pojecie oznacza świętą część świątyni. Maryja jest obecnie określana typem Kościoła, jako świątynia żywa, miejsce Ducha Świętego, gdzie Jego zamieszkanie daje początek Chrystusowi.[1]

Czytaj dalej

Ks. Adam Jaczewski: Religijność a duszpasterstwo w aglomeracji wielkomiejskiej na przykładzie parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie. Studium socjologiczno-pastoralne

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Badania dotyczące religijności odkrywają nieznane dotąd obszary duszpasterskiej posługi Kościoła w Polsce. Chodzi przede wszystkim o ukazanie szans i zagrożeń w sferze religijnej, związanych z dokonującymi się w Polsce przekształceniami ustrojowymi, a także przemianami społeczno-kulturowymi. Teologia pastoralna powinna wypracować takie wzorce działań, aby te przeobrażenia przyniosły dobre owoce w duszpasterstwie (s. 19). Socjologiczny obraz religijności pokazuje duszpasterzom ludzkie aspekty przynależności do Kościoła, a jednocześnie pozwala zrozumieć niektóre trudności związane z duszpasterską posługą w parafiach polskich. Temat rozprawy doktorskiej, podjęty przez ks. Adama Jaczewskiego, dotyczy relacji między religijnością a duszpasterstwem w parafii wielkomiejskiej w Warszawie. Autor formułuje wstępne założenie, że duszpasterstwo parafialne wpływa na religijność członków parafii i szerszej społeczności, w której parafia działa (s. 18).

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach