O nas

IDEA

Teologia pastoralna powstała jako samodzielna dyscyplina uniwersytecka w 1777 r. W swoich początkach była nauką o obowiązkach i zadaniach księdza - duszpasterza. Rozwój eklezjologii zmienił jej profil. Zgodnie z definicją K. Rahnera teologia pastoralna stała się nauką teologiczną o urzeczywistnianiu się Kościoła w teraźniejszości.

Dla tej odnowionej i pogłębionej dyscypliny często używa się określenia "teologia praktyczna". 

Szczególnym impulsem dla rozwoju teologii pastoralnej (praktycznej) stał się II Sobór Watykański, a zwłaszcza Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes". Jeśli zadaniem Kościoła jest odczytywanie znaków czasu i ich interpretacja w świetle Ewangelii (KDK 4), to szczególna rola w tym zadaniu przypada teologii pastoralnej. 
Teologia pastoralna stanowi obecnie obszerny dział teologii, obejmując między innymi liturgikę, katechetykę, homiletykę, misjologię, funkcję caritas. Teologia pastoralna sensu stricto (teologia praktyczna) ma sobie właściwą metodę naukową. Obejmuje ona trzy elementy: kairologiczny, kryteriologiczny i prakseologiczny. 
Można powiedzieć, że ta kluczowa dla działalności Kościoła dyscyplina zajmuje się refleksją naukową nad zbawczą misją Chrystusa realizowaną przez Kościół (zarówno przez duchowieństwo jak i laikat) w określonym miejscu i czasie.

 

PROGRAM

Wykłady w systemie stacjonarnym odbywają się w środy, i czwartki, co przy dobrej organizacji innych zajęć nie stanowi zbyt dużego obciążenia nawet dla czynnych duszpasterzy, osób zakonnych, czy wiernych świeckich, którzy chcą zdobyć stopień doktora. Jest to zatem propozycja studiów dla wszystkich, którzy pragną stworzyć elitę wykształconych katolików i podjąć dialog i współpracę z różnymi podmiotami życia politycznego, społecznego, kulturalnego, a przede wszystkim religijnego.

Istnieje również możliwość odbycia studiów doktoranckich z teologii pastoralnej w systemie zaocznym na Studium Biblijno-Pastoralnym. Jest to propozycja dla osób, które nie dysponują wystarczającym czasem na podjecie studiów w systemie stacjonarnym. Zjazdy odbywają się osiem razy w roku po dwa dni - poniedziałki i wtorki.   W Sekcji Teologii Pastoralnej prowadzone są wykłady, ćwiczenia, seminaria naukowe i praktyki, których tematyka obejmuje aktualne problemy Kościoła, wypełniającego swą misję w świecie. Rozpoznanie znaków czasu domaga się podjęcia badań interdyscyplinarnych i współpracy z naukami empirycznymi, zwłaszcza z socjologią, psychologią, pedagogiką, medycyną, teorią komunikacji, teorią organizacji i zarządzania. Wśród wykładowców znajdują się specjaliści z teologii pastoralnej, których wiedza i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne gwarantują wysoki poziom przygotowania studentów do uzyskania stopnia doktora w zakresie teologii pastoralnej.

 

STRUKTURA

Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych
Kierownik: Ks. prof. zw. dr hab. Jan Przybyłowski

Stanowiska:
Profesor zwyczajny: Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
Adiunkt: Dr Błażej Szostek

Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa
Kierownik: Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Stanowiska:
Profesor nadzwyczajny: Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
Adiunkt: Dr Mateusz Tutak

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach