Prośba Kierownika Studium Biblijno-Pastoralnego

Prośba skierowana do biskupów i odpowiedzialnych za formację pastoralną w diecezjach w związku z nowymi możliwościami, jakie stwarza Studium Biblijno-Pastoralne UKSW w realizacji wskazań dotyczących formacji permanentnej kapłanów.<--break->Wasza Ekscelencjo,

Błogosławiony Jan Paweł II, w Adhortacji posynodalnej Pastores dabo vobis, wskazał na potrzebę zorganizowanej formacji stałej kapłanów, za którą odpowiada Biskup. Odpowiedzialność za nią nakazuje Biskupowi sporządzić projekt formacji stałej i nakreślić program jej realizacji, które nadadzą jej charakter systematycznej prezentacji wybranych treści, podzielonej na etapy i prowadzonej ściśle określonymi metodami. Biskup powinien wywiązywać się ze swej odpowiedzialności nie tylko przez to, że zapewnia kapłanom czas i miejsce na formację stałą, ale i przez to, że osobiście, z przekonaniem i zaangażowaniem w niej uczestniczy. Często będzie wskazane lub wręcz konieczne porozumienie biskupów kilku sąsiednich diecezji lub całego regionu kościelnego, którzy połączą swe siły, aby zapewnić odpowiedni poziom swym inicjatywom, rzeczywiście sprzyjającym postępowi formacji stałej, takim jak specjalistyczne kursy biblijne, teologiczne i pastoralne, sesje wyjazdowe, cykle konferencji, spotkania poświęcone refleksji i weryfikacji duszpasterskich doświadczeń kapłanów i społeczności kościelnej. Biskup powinien wypełniać swoją powinność zabiegając także o pomoc ze strony wydziałów i instytutów teologicznych i pastoralnych, seminariów, organizacji i związków gromadzących ludzi - kapłanów, zakonników i wiernych świeckich zaangażowanych w dzieło formacji kapłańskiej (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 79).

Formacja kapłanów jest "stała" dlatego, że musi towarzyszyć kapłanom zawsze, a więc w każdym okresie i niezależnie od uwarunkowań ich życia, a także od funkcji, jakie pełnią w Kościele; będzie ona oczywiście uzależniona od możliwości i okoliczności związanych z wiekiem, warunkami życia i zadaniami powierzonymi kapłanowi. Formacja stała jest przede wszystkim obowiązkiem młodych kapłanów: częstotliwość i systematyczność spotkań powinna nadawać jej taką samą powagę i solidność, jaką odznaczała się formacja seminaryjna, a jednocześnie prowadzić stopniowo młodych do zrozumienia i przeżywania niezwykłego bogactwa Bożego "daru" kapłaństwa oraz do wyrażania ich pasterskich zdolności i postaw służebnych, także poprzez coraz bardziej autentyczną i odpowiedzialną obecność w presbyterium, a więc poprzez wspólnotę z wszystkimi braćmi-kapłanami i współodpowiedzialność. Choć zrozumiałe jest uczucie pewnego "przesytu", jakiego może doznawać młody kapłan, gdy opuszczając seminarium staje wobec perspektywy dalszych studiów i spotkań formacyjnych, należy odrzucić jako absolutnie fałszywy i niebezpieczny pogląd, iż formacja kapłana kończy się w momencie, gdy opuszcza on seminarium (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 76).

Te wskazania Jana Pawła II stały się drogowskazem dla działalności Studium Biblijno-Pastoralnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku akademickim na czterech latach studiuje 111 studentów, przede wszystkim kapłanów diecezjalnych z kilkunastu diecezji w Polsce (jest też kilka osób zakonnych i świeckich). Istnieje jednak możliwość dalszego rozwoju tej formy studiów zgodnie z wszystkimi wymogami formacji stałej kapłanów. Zajęcia w Studium Biblijno-Pastoralnym trwają cztery lata i pozwalają ukończyć studia doktoranckie osobom zaangażowanym duszpastersko i pełniącym różne funkcje bez uszczuplenia czasu potrzebnego do spełnienia podjętych obowiązków. W roku akademickim jest 9 zjazdów. W ciągu dwóch dni (poniedziałek i wtorek) studenci mają 20 godzin wykładów specjalistycznych, co przez cztery lat daje w sumie 720 godzin wykładów specjalistycznych.  Po trzech latach studenci zdają kościelny egzamin licencjacki, a po czterech latach mogą obronić pracę doktorską, ale pod warunkiem, że otrzymają na to zgodę swojego Biskupa.

Z racji niewystarczającej formacji duszpasterskiej, która rozpoczyna się w seminarium duchownym, w Studium Biblijno-Pastoralnym jest preferowane specjalistyczne studium teologii pastoralnej. Sobór Watykański II zwrócił uwagę na głębokie powiązanie, jakie istnieje między różnymi aspektami formacji: ludzkim, duchowym, intelektualnym, a jednocześnie na ich konkretne ukierunkowanie duszpasterskie. Konieczne jest zatem studium teologii pastoralnej, czyli praktycznej, która ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej, ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła w historii. Wśród tych zasad i kryteriów szczególnie ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska. Wiedzę, zdobytą dzięki studium teologii pastoralnej, można wykorzystywać w zastosowaniach praktycznych, to jest w określonych formach posługi duszpasterskiej (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 57).

Od 1 października zostałem powołany przez Księdza Rektora na stanowisko Zastępcy Kierownika Studiów Doktoranckich Niestacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Jestem również odpowiedzialny za Studium Biblijno-Pastoralne, którym od kilku lat kieruję. Od początku było to Studium przygotowywane do prowadzenia formacji stałej kapłanów. Zwracam się zatem do J. E. Księdza Biskupa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia współpracy w zorganizowaniu formacji stałej kapłanów. Z podobną prośbą zwróciłem się także do innych Biskupów, którzy podjęli współpracę naukową z naszym Uniwersytetem. Od 24 kwietnia 2007 roku jestem też Prezesem "Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II". Dzięki tej funkcji mam możliwość nawiązywania szerokich kontaktów ze środowiskiem naukowym w Polsce, a także  prowadzenia działalności formacyjnej w zakresie teologii pastoralnej. Uważam to za dodatkowy atut w organizowaniu formacji stałej kapłanów w ramach Studium Biblijno-Pastoralnego.

Studium będzie mogło wypełniać cele formacji stałej, określone przez Jana Pawła II, jeżeli będą studenci. Z tym związana jest pierwsza prośba do J. E. Księdza Biskupa, aby rozważył możliwość powierzenia Wydziałowi Teologicznemu UKSW prowadzenia formacji permanentnej kapłanów w ramach Studium Biblijno-Pastoralnego. Z naszej strony deklarujemy podjęcie dialogu i konsultowanie programu studiów z J. E. Księdzem Biskupem. Otwarci jesteśmy również na współpracę w formacji duchowej kapłanów. Przede wszystkim proponuję prowadzenie w ramach działalności Studium Biblijno-Pastoralnego corocznych rekolekcji kapłańskich. Ich organizacja, tematyka konferencji, a także inne propozycje formacyjne będą przedmiotem rozmów z J. E. Księdzem Biskupem. W ramach formacji stałej, kapłani studiujący w Studium Biblijno-Pastoralnym, będą corocznie uczestniczyć w sympozjum organizowanym przez Sekcję Teologii Pastoralnej i "Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II". Na Wydziale Teologicznym organizowane są także sympozja specjalistyczne, w których będą mogli brać udział kapłani-studenci. Jesteśmy także otwarci na wszelkie sugestie i propozycje J. E. Księdza Biskupa.

Przyjazd księży raz w miesiącu na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie jest uciążliwy, a stwarza optymalne warunki formacji stałej kapłanów. Uniwersytet dysponuje odpowiednią kadrą naukową, zapleczem dydaktycznym i bazą lokalową. Oprócz naukowych i formacyjnych korzyści księża-studenci będą mieć kontakt ze środowiskiem uniwersyteckim, a także będą mogli spotykać się z księżmi z innych diecezji, w różnym wieku i dzielić się doświadczeniem duszpasterskim.

Zwracam się do J.E. Księdza Biskupa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości współpracy w prowadzeniu formacji stałej kapłanów. Informacje zawarte w tym liście jedynie sygnalizują główne aspekty przedstawionej propozycji. Zdaję sobie sprawę, że zapoznanie się z całością projektu wymaga osobistej rozmowy. Jestem przygotowany do przedstawienia szczegółów tej oferty na takim spotkaniu. Jeśli J.E. Ksiądz Biskup uzna, że chciałby wcześniej zapoznać się z tą propozycją, to proszę o przedstawienie konkretnych pytań. Ośmielam się jednak prosić o osobiste spotkanie, na którym będę mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania i udzielić szczegółowych informacji na temat tej propozycji.

Z wyrazami należnego szacunku

Ks. dr hab. Jan Przybyłowski

Prorektor UKSW

Zastępca Kierownika Studiów Doktoranckich Niestacjonarnych

 

P.S. Proszę o kontakt na osobisty telefon komórkowy: 607758110, lub e-mail: jkp6@wp.pl.
Istnieje także możliwość kontaktu z Dziekanatem Teologicznym Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 01-815, ul. Dewajtis 5,
tel. 022/5618874 lub 022/5618875; fax. 022/5618917;  e-mail: zsd@uksw.edu.pl.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach