Zapraszamy na pastoralną

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z ofertą studiów doktoranckich z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Program studiów doktoranckich z teologii pastoralnej odpowiada na wyzwania, jakie stawia współczesny świat. Nasi doktoranci, oprócz wiedzy naukowej i uzyskania licencjatu kanonicznego z teologii, a także stopnia naukowego doktora teologii, zdobywają umiejętności praktyczne, które mogą wykorzystać w pracy pastoralnej w swoich diecezjach/ zgromadzeniach zakonnych, a także w podejmowaniu współpracy z różnymi instytucjami świeckimi.
Doktoranci przez cztery lata studiów uczą się:
1. Tworzenia projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
2. Przygotowywania wniosków badawczych i grantów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
3. Prowadzenia badań naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach badań statutowych
4. Tworzenia programów telewizyjnych i radiowych w „Akademii Teologii w Praktyce” emitowanej cyklicznie w Telewizji „Trwam”
5. Pisania i tworzenia profesjonalnych stron internetowych
6. Wykorzystywania fachowych programów komputerowych do prowadzenia domeny internetowej w ramach „e-Akademii Teologicznej”
7. Publikowania artykułów naukowych w punktowanym kwartalniku: „Warszawskie Studia Pastoralne”
8. Przygotowywania publikacji książkowych (monograficznych i zbiorowych) wydawanych w ramach „Biblioteki Teologii Pastoralnej”
9. Organizowania i prowadzenia sympozjów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i konferencji międzynarodowych
10. Przygotowywania i wygłaszania referatów naukowych
11. Umiejętności pracy w zespołach, aktywnego uczestniczenia w pracy kół naukowych i samorządzie doktorantów
12. Poznawania różnych technik badawczych i prowadzenia badań interdyscyplinarnych
Studenci mają także możliwość korzystania z bogatej oferty stypendialnej, a także mogą starać się o zakwalifikowanie do wyjazdu zagranicznego w ramach programu ERASMUS dla doktorantów i projektów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
W najbliższej okolicy Uniwersytetu znajduje się konwikt dla kapłanów w „Dobrym Miejscu” (obok Uniwersytetu) oraz w konwiktach: u Ojców Kamilianów w Łomiankach i Pallotynów przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie. Wielu z naszych doktorantów rezyduje także przy warszawskich parafiach, gdzie zdobywają umiejętności pracy pastoralnej w duszpasterstwie wielkomiejskim.
W naszej ofercie przygotowaliśmy także studia niestacjonarne z myślą o kapłanach zaangażowanych w prace duszpasterską i wiernych świeckich pracujących zawodowo. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez dwa dni (poniedziałek, wtorek). Program studiów został tak skonstruowany, aby doktoranci mogli uzyskać licencjat kanoniczny i stopień naukowy doktora teologii, a także zdobyć kompetencje badawcze pomocne w dalszym rozwoju naukowym i umiejętności praktyczne służące profesjonalnej pracy pastoralnej.
Pragniemy także zaznaczyć, że od stycznia 2014 roku Wydział Teologiczny UKSW został zakwalifikowany do kategorii „A”, która jest potwierdzeniem jakości prowadzonych studiów i badań naukowych przez naszych pracowników.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tych informacji w gronie kapłanów diecezjalnych i osób zakonnych, a także wiernych świeckich, którzy chcą zdobyć tytuł licencjata i stopień naukowy doktora w zakresie teologii pastoralnej. Wspólna troska o wysoki poziom kształcenia kapłanów i dbałość o zaangażowanie teologiczne laikatu domagają się współpracy na tym polu całego Kościoła w Polsce. Serdecznie zapraszam do promowania naszych studiów doktoranckich, aby jak największej liczbie chętnych umożliwić zdobywanie wyższych kwalifikacji i kompetencji naukowych, i praktycznych umiejętności. Zwracamy się z serdeczną prośbą o opublikowanie tej informacji w okólnikach, biuletynach, lokalnej prasie, gazetkach, na stronach internetowych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach