Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro ds. Badań Naukowych

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Stary Budynek, pokoje: 98 i 99

 

Kierownik biura - mgr Anna Przetacka, a.przetacka@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 90 35

mgr Adamina Bogusz ada.bogusz@uksw.edu.pl

mgr Katarzyna Boguś k.bogus@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 89 48

mgr Magdalena Frątczak, m.fratczak@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 89 41

mgr Ludmiła Grudniak-Wal, l.grudniak@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 90 36

mgr Jarosław Rokita jaroslaw.rokita@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 88 32

 

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 10:00-15:00
wtorek 11:00-15:00
środa 8:00-12:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 8:00-12:00

Regulamin organizacyjny Biura ds. Badań Naukowych (s. 41-42)

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. zapewnienie bieżącej obsługi pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów, a także osób biorących udział w realizacji projektów naukowo-badawczych (w ramach prowadzonej przez nich działalności naukowo-badawczej) finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne instytucje finansujące badania naukowe ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej;
 2. obsługa merytoryczna i finansowa przebiegu rozliczeń przyznanych środków w ramach subwencji na badania naukowe (projekty, konferencje, publikacje);
 3. obsługa administracyjna komisji właściwych ds. badań naukowych w zakresie podziału środków z subwencji na badania naukowe;
 4. prowadzenie ewidencji sympozjów i konferencji naukowych organizowanych w ramach subwencji na badania naukowe i innych projektów naukowo-badawczych;
 5. pomoc w procesie przygotowania wniosków konkursowych na projekty naukowo-badawcze składane w ramach programów ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne instytucje finansujące badania naukowe ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej;
 6. pomoc w przygotowywaniu i ostateczna korekta harmonogramów i kosztorysów do wniosków i umów projektów naukowo-badawczych;
 7. obsługa merytoryczna i finansowa przebiegu rozliczeń przyznanych środków w ramach programów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne instytucje finansujące badania naukowe ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej;
 8. koordynacja procesu przygotowywania części finansowej rocznych i końcowych raportów dotyczących projektów naukowo-badawczych;
 9. systematyczne uzgadnianie kosztów działalności badawczej z wydrukami systemu finansowo-księgowego;
 10. prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej projektów naukowo-badawczych;
 11. monitorowanie i analizowanie informacji dotyczących bieżących aktów prawnych (dokumentów) związanych z działalnością naukowo – badawczą zamieszczanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rozpowszechnianie tych informacji na stronie internetowej Biura;
 12. udostępnianie innym jednostkom organizacyjnym informacji o dostępnych projektach i konkursach naukowo-badawczych finansowanych ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej;
 13. inicjowanie, planowanie i prowadzenie procedur aplikacyjnych projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 14. przygotowywanie dokumentacji do analiz przeprowadzanych przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych;
 15. udział w pracach komisji senackiej właściwej ds. badań naukowych oraz w innych zespołach zajmujących się pracami dotyczącymi działalności naukowo-badawczej;
 16. bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach