Artykuły

Aspekty duchowe w apostolstwie świeckich

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Wierni świeccy w pewnym sensie zajmują pozycję centralną w Kościele: stan zakonny modli się za laikat i ofiaruje Bogu owoce jego pracy, natomiast hierarchia wychowuje go do dojrzałej wiary i podtrzymuje go w niej.

Czytaj dalej

Prwa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II - Wolność religijna

ks. mgr Tomasz Zmarzły

Na czele osób angażujących się na rzecz godności każdego człowieka i jego nienaruszalnych praw, zaliczyć należy Jana Pawła II. Od momentu objęcia Stolicy Piotrowej, starał się Ojciec Święty nieustannie głosić wszystkim Ewangelię i prawdę o wyjątkowej godności każdego człowieka jako „obrazu Boga” oraz o jego prawach, w które został wyposażony przez swojego Stwór­cę. W swoich licznych dokumentach, niezliczonych mowach i kazaniach podczas podróży apostolskich przez różne kraje i kontynenty jego wszystkie myśli i zamierzenia skiero­wane były na to, aby ukazać pierwotny związek pomiędzy wiarą chrześcijańską, godnością człowieka i prawami człowieka. Rdzeniem jego nauczania w pierwszym rzędzie było ogólnie obowiązujące powiązanie praw człowieka i jego samej godności osobowej. Nie oznacza to, że refleksji o godności człowieka brakowało u Piusa XII, Jana XXIII lub Pawła VI, jednakże u Jana Pawła II powiązanie to uzyskuje szczególna wagę.

Czytaj dalej

Nowa Ewangelizacja w działalności pastoralnej

ks. prof. USKW dr hab. Jan Przybyłowski

Nowa ewangelizacja ma swoje źródło w aktualnej rzeczywistości Kościoła. Żeby zrozumieć istotę nowej ewangelizacji trzeba najpierw określić współczesną działalność pastoralną Kościoła, ale też odwołać się do tradycji apostolskiej.

Czytaj dalej

Dramat ludzki w świetle teologii pastoralnej

Ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Działalność pastoralna Kościoła domaga się solidnych fundamentów teoretycznych, których zbudowanie jest podstawowym zadaniem teologii pastoralnej. Naturalnym jej źródłem jest Objawienie i tradycja Ludu Bożego z całym jego bogactwem i wielorakością wiedzy i kultur połączonych jednością wiary.[1 ] Już Galileusz nauczał, że „Pismo Święte i przyroda pochodzą od Słowa Bożego. Pierwsze jako podyktowane przez Ducha Świętego, druga zaś jako wierna wykonawczyni nakazów Bożych”[2 ], dlatego prawda wiary i prawda nauki nie mogą nigdy pozostawać z sobą w sprzeczności. Ta myśl zawarta jest też w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: „badanie metodyczne we wszelkich badaniach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je (…) z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga”.[3 ]

Czytaj dalej

Maryja - Matka Miłości Miłosiernej

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Soborowa konstytucja dogmatyczna nazywa Maryję Sanktuarium Ducha Świętego. Paweł VI, dla podkreślenia znaczenia Maryi Kościele, przywrócił nazwę uroczystości z 25 marca - Zwiastowanie Pańskie. Nazwa ta podkreśla szczególną rolę Maryi w historii zbawienia. Człowiek jest „siedzibą” Boga, jako Jego dom. Człowiek jako dom Boga jest w stanie łaski. Maryja jest więc pierwszą ludzką świątynią Boga. Ona pokazała innym ludziom drogę do świętości. Poza określeniem „świątynia” używa się w stosunku do Maryi również terminu „sanktuarium”. To pojecie oznacza świętą część świątyni. Maryja jest obecnie określana typem Kościoła, jako świątynia żywa, miejsce Ducha Świętego, gdzie Jego zamieszkanie daje początek Chrystusowi.[1]

Czytaj dalej

Duszpasterstwo rodzin

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

„Obecne czasy, naznaczone silną presją kultury laickiej i materializmu praktycznego, wymagają od kapłanów pogłębienia swej tożsamości kapłańskiej. Muszą w tym celu podjąć trud stałej formacji, która pozwoli im żyć pełnią swego powołania. Wielkiego znaczenia nabiera w tym względzie wspólnotowy wymiar życia kapłanów. Kapłan w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje oparcia we wspólnocie prezbiterium parafii, dekanatu i diecezji. Budowanie autentycznej wspólnoty kapłańskiej, opartej na braterstwie sakramentalnym, stanowi dzisiaj jedno z podstawowych zadań Biskupów i samych kapłanów.”

Czytaj dalej

Działalność charytatywna Kościoła wśród osób starszych

ks. prof UKSW dr hab. Edmund Robek

"Z chrześcijańskiego punktu widzenia ludziom starym przysługuje godność osoby stworzonej i odkupionej przez Boga. Dlatego samo bycie człowiekiem, również w podeszłym wieku, dużo więcej znaczy niż jakiekolwiek ludzkie osiągnięcia, dzieła lub posiadane bogactwa. Starość pozwala na różne sposoby doświadczyć kondycji bytu stworzonego przez Boga. W sposób pozytywny kondycja ta ujawnia się jako dojrzałość, wypełnienie, doskonałość. W sposób natomiast negatywny wyraża się doświadczeniem skończoności, zależnością i koniecznością pomocy ze strony innych ludzi, a także sytuacją wielorakich pożegnań i rozstań. Dlatego ludzie starzy powinni otrzymać ze strony innych grup wiekowych społeczeństwa i Kościoła należny im szacunek, towarzyszenie w cierpieniu oraz niezbędną opiekę."

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach